Day 15 - 16
Jackson to Elko                        5 Hours                           284 Miles
Idaho Falls  to   Twin Falls                       2 Hours 39 min               161 Miles
Twin Falls   to   Elko                                 2 Hours 52 Min               166 Miles

Total                                                         10 hours 30 min              611 Miles